Artikel 1. Definities

 • De praktijk: Natuur Werkt!, eigenaar Brigitte Boxstart zzp.
 • De natuurgeneeskundig Therapeut: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Brigitte Boxstart, natuurgeneeskundige, praktijk houdend op Poststraat 66, 4696 RB te Stavenisse, hierna te noemen NT.
 • De cliënt: de natuurlijke persoon die aan de NT opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten tussen de NT enerzijds en de cliënt anderzijds zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming, wijziging en duur van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult en wordt aangegaan zolang de behandeling duurt.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
De NT bepaalt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd, maar dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt. De NT voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

Artikel 5. Annulering

 • Afspraken dienen op werkdagen minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Dit kan telefonisch dan wel per email. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.
 • De NT is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de NT eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

 Artikel 6. Geheimhouding
De NT is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld.

Artikel 7. Tarieven

 • De tarieven voor consulten en andere verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 • Natuur Werkt! behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven wordt door middel van e-mail/ nieuwsbrief per e-mail aan cliënt doorgegeven.

Artikel 8. Facturering en betaling

 • Betalingen dienen in principe contant te geschieden bij ieder consult, tenzij door de NT anders is bepaald.
 • Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan – contant of via IBAN NL46 ASNB 0932 1197 00 t.n.v. B. Boxstart te Stavenisse. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van de NT is sprake van een inspanningsverplichting.
 • De NT geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties en/of gevolgschade, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen en welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de NT.
 • De NT is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de NT mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De cliënt is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de NT.
 • De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de NT aansprakelijk wil stellen
 • De aansprakelijkheid van de NT is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de NT wordt uitbetaald.

Artikel 10. Ziektekostenverzekering
Natuur Werkt! is niet verantwoordelijk en daardoor ook niet aansprakelijk te stellen voor het wel of niet nakomen van polisvoorwaarden door de ziektekostenverzekeraar. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vooraf raadplegen van zijn/haar polisvoorwaarden met betrekking tot vergoedingen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen cliënt en NT waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Plaats: Stavenisse
Datum:
VOOR GEZIEN EN AKKOORD:
NAAM: DATUM: