Artikel 1. Definities
1. De praktijk: Weg met Vermoeidheid, eigenaar Brigitte Boxstart zzp.
2. De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Brigitte Boxstart,  natuurgeneeskundige, praktijkhoudend op Poststraat 66, 4696 RB te Stavenisse.
3. De cliënt: de natuurlijke persoon die aan de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.
4. De VBAG: de beroepsvereniging waarbij de Natuurgeneeskundig Therapeut is aangesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming, wijziging en duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat cliënt is uitbehandeld.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of, ingeval van een individueel consult, mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut bepaalt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd, maar dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt.
2. De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels, opgelegd door de beroepsvereniging VBAG.

Artikel 5. Annulering
1. Afspraken dienen op werkdagen minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Dit kan telefonisch dan wel per email. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.
2. De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding
1. De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut een informatieplicht opleggen en gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen gebruik voor statistische doeleinden en/of wetenschappelijke onderzoeken.
2. De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht
1. Indien de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Indien nodig zal de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut een collega verzoeken zijn/haar zaken waar te nemen. Dit zal inhouden dat u doorgestuurd kunt worden naar een andere natuurgeneeskundig VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut. Cliënt behoudt te allen tijden het recht dit te weigeren.

Artikel 8. Tarieven
1. De tarieven voor consulten en andere verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
2. De tarieven van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en worden berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut. Ze zijn verschuldigd naarmate door de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.
3. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
4. Natuur Werkt! behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven wordt door middel van e-mail/ nieuwsbrief per e-mail aan cliënt doorgegeven.

Artikel 9. Facturering en betaling
1. Betalingen dienen in principe contant te geschieden bij ieder consult, tenzij door de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut anders is bepaald. Cliënt dient hiermee bij ieder consult rekening te houden.
2. Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan contant of via IBAN NL46 ASNB 0932 1197 00 t.n.v. B. Boxstart te Stavenisse.
3. Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de VBAG
Natuurgeneeskundig Therapeut, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
4. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
5. Indien de zaak is overgedragen aan het door Natuur Werkt! gekozen incassobureau of
gerechtsdeurwaarder, onttrekt de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut zich volledig aan de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door cliënt alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
6. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties en/of gevolgschade, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen en welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut.
3. De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De cliënt is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut.
5. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut aansprakelijk wil stellen
6. De aansprakelijkheid van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut wordt uitbetaald.
7. Voor alle directe schade en klachten, door nalatigheid van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut, kan cliënt terecht bij de RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Artikel 11. Opzegging
1. Cliënt en VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 5.)

Artikel 12. Ziektekostenverzekering
1. Weg met Vermoeidheid is niet verantwoordelijk en daardoor ook niet aansprakelijk te stellen voor het wel of niet nakomen van polisvoorwaarden door de ziektekostenverzekeraar.
2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vooraf raadplegen van zijn/haar polisvoorwaarden met betrekking tot vergoedingen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door S.C.A.G. , de geschillencommissie voor de zorg.

Plaats: Stavenisse
Datum:
VOOR GEZIEN EN AKKOORD:
NAAM: DATUM: