Weg met Vermoeidheid is op de hoogte van en voldoet aan de (per 25 mei 2018 vernieuwde) AVG Wet- en Regelgeving ten aanzien van Privacy en Bescherming Persoonsgegevens.

Uw privacy wordt goed bewaakt.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd via de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Ik heb bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

*Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
*Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
*Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
*Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in uw cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren:

*naam, adres en woonplaats
*geboortedatum
*de datum van de behandeling
*een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
*de kosten van het consult